• Kunt u straks leven van uw pensioen?

  Weet u wat uw inkomen is na uw 67ste?
  En weet u hoeveel u straks hiervoor kunt kopen?
  Weet u welke risico’s u loopt met uw pensioen of hoe zeker dit is?
  De informatie uit mijnpensioenoverzicht.nl is onvoldoende om deze belangrijke vragen te kunnen beantwoorden. Omdat deze informatie geen rekening houdt met de toekomstige inflatie, indexatie en kortingen van uw pensioen.
  Wat de effecten hiervan zijn in uw situatie ontvangt u niet van uw pensioenuitvoerder. Om dit zelf te berekenen is voor de meeste mensen geen optie.
  Maar wilt u toch graag weten hoeveel inkomen u straks kunt verwachten in euro’s van nu en hoeveel risico u met uw pensioeninkomen loopt, dan is deze site voor u.
 • Wanneer heeft een berekening zin?

  Als u wilt weten of u na de ingang van uw pensioen genoeg inkomen (pensioen en AOW) heeft.
  Als u wilt weten of u na uw pensionering uw hypotheek kunt blijven betalen.
  Als u inzicht in de risico’s van uw pensioen wilt krijgen.
  Zodat u beter weet waar u aan toe bent en kunt bepalen of en zo ja welke maatregelen u wilt nemen.
  Dan heeft onze berekening zin.
 • Wat doen wij voor u?

  Wij hebben deze website voor u gemaakt, zodat u een beter inzicht kunt krijgen in uw te verwachten pensioeninkomen en de risico’s daarvan.
  Om dit te kunnen doen, houden wij van een groot aantal pensioenfondsen bij wat hun financiële situatie is en hoe zij zich de komende jaren mogelijk gaan ontwikkelen. Hierbij houden wij onder andere rekening met het beleggingsbeleid van het fonds, het indexatiebeleid en de gevolgen van een gedempte premie.
  Vervolgens berekenen we met behulp van 2.000 economische scenario’s de verwachte uitkomsten en de risico’s van uw pensioeninkomen.
  De economische scenario’s en andere gegevens worden elk kwartaal vernieuwd. De economische scenario's zijn afkomstig van DNB. Deze scenario's worden verplicht gebruikt door pensioenfondsen voor verschillende berekeningen.
Zo werkt het
Om de berekening voor u te maken, volgen wij de volgende 6 stappen:
 • Stap 1: Download pensioengegevens

  Uw pensioengegevens kunt u downloaden uit het pensioenregister. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.
 • Stap 2: E-mailvalidatie

  Vanwege veiligheidsredenen vragen wij u een e-mailadres op te geven en dit te valideren.
 • Stap 3: Upload uw gegevens

  U uploadt uw gegevens van het pensioenregister. Hoe dit werkt wordt straks uitgelegd.
 • Stap 4: Controleer uw pensioen

  Op basis van uw gegevens geven wij aan voor welke pensioenen wij een betrouwbare berekening kunnen maken. Hierna kunt u besluiten of u een berekening wilt ontvangen.
 • Stap 5: Betaling

  U betaalt € 24,50 via iDeal.
 • Stap 6: Uitkomsten

  Wij tonen een samenvatting van de uitkomsten op het scherm en mailen u  ons rapport met daarin de gebruikte gegevens en de uitkomsten.
Achtergrondinformatie
 • AFM over het pensioenoverzicht

  In een toespraak van mevrouw Raaijmakers van de AFM geeft zij aan dat het pensioenoverzicht geen goed beeld geeft van het te bereiken pensioen, omdat dit v…
  In een toespraak van mevrouw Raaijmakers van de AFM geeft zij aan dat het pensioenoverzicht geen goed beeld geeft van het te bereiken pensioen, omdat dit veronderstelt dat pensioenfondsen elk jaar indexeren.
   
  Met onze website willen we het juiste beeld geven van uw te bereiken pensioen en de risico's daarvan. Hierbij houden we rekening met de inflatie in het algemeen en de indexatie en kortingen van uw pensioenregelingen.
   
 • Het effect van inflatie

  Inflatie is een groot risico voor pensioenen. Door inflatie neemt de koopkracht van een pensioenuitkering af. Daarom hebben veel pensioenfondsen de ambitie…
  Inflatie geeft de stijging van de prijzen weer. Als de prijzen dit jaar 2% hoger zijn dan vorig jaar, dan is de inflatie 2%.
  Inflatie is een groot risico voor pensioenen. Door inflatie kan je straks voor hetzelfde pensioen minder kopen. De koopkracht van het pensioen neemt dan af.
  In de eerste grafiek staat de inflatie sinds 1963. Duidelijk is te zien dat de inflatie in de jaren 70 aanzienlijk hoger was dan inflatie sinds het jaar 2000. In de tweede grafiek staat het effect van de inflatie op de koopkracht vanaf het jaar 2000. Dit betreft dus de periode met lage inflatie. Iemand die sinds het jaar 2000 € 100 te besteden heeft, heeft zijn koopkracht in 16 jaar met 25% zien dalen. De tijd dat iemand met pensioen is, is meestal langer dan 16 jaar.
  Om koopkrachtdaling van pensioenen tegen te gaan hebben veel pensioenfondsen de ambitie (doelstelling) om de pensioenen jaarlijks te verhogen met de stijging van de prijzen. Deze verhoging heet indexatie of toeslag. Als dit lukt, dan blijft de koopkracht van het pensioen gelijk. Als de indexatie minder is, dan neemt de koopkracht af.
  Als er elk jaar volledig geïndexeerd wordt, dan is ongeveer 40% van de uiteindelijke uitkering afkomstig van indexatie. Omgekeerd als het indexeren in het geheel niet lukt, dan is de uitkering 40% lager dan bedoeld.
  Pensioenfondsen mogen alleen indexeren als ze voldoende vermogen hebben. Sinds de crisis van 2008 hebben de meeste pensioenfondsen onvoldoende vermogen. Daarom hebben veel pensioenfondsen sinds 2008 niet of nauwelijks geïndexeerd. Hierdoor is bij deze pensioenfondsen de koopkracht met ongeveer 13%  afgenomen.
  Veel pensioenfondsen kunnen ook in de komende 5 jaar waarschijnlijk niet indexeren en mogelijk duurt het nog zo’n 15 jaar voordat ze weer volledig kunnen indexeren. Hierdoor zullen de opgebouwde pensioenen ook de komende jaren veel koopkracht verliezen. 
   
 • Hoe berekenen we uw pensioen?

  Wij berekenen uw verwachte pensioeninkomen en de risico’s daarvan. Hiervoor gaan we uit van uw pensioengegevens, de gegevens van uw pensioenfonds(en) en …
  Wij berekenen uw verwachte pensioeninkomen en de risico’s daarvan. Hiervoor gaan we uit van uw pensioengegevens, de gegevens van uw pensioenfonds(en) en 2.000 economische scenario’s van De Nederlandsche Bank.
  Het ministerie van SZW, de AFM en DNB willen al jaren de “Uniforme Rekenmethodiek” als standaard invoeren voor pensioencommunicatie naar de deelnemers. Onze berekeningsmethodiek sluit nauw aan bij deze “Uniforme Rekenmethodiek”. Het verschil tussen onze berekening en de uniforme rekenmethodiek is dat wij concrete pensioenbedragen op uw pensioendatum laten zien en niet een gemiddelde over de gehele uitkeringsperiode.
  Van de pensioenfondsen gebruiken wij onder andere informatie uit het jaarverslag, het pensioenreglement, het beleggingsbeleid, het indexatiebeleid en het premiebeleid. Zo houden wij bijvoorbeeld rekening met de mate van renteafdekking, het effect van de gedempte premie en/of inhaalindexatie.
  De 2.000 economische scenario’s van De Nederlandse Bank zijn bedoeld voor de haalbaarheidstoets van pensioenfondsen en straks ook voor de pensioencommunicatie naar de deelnemers. De verwachte inflatie uit deze scenario's hebben we aangepast aan de hoogte van de inflatie die pensoenfondsen minimaal voor de herstelplannen moeten gebruiken.
  Op basis van de gegevens van de pensioenfondsen en de 2.000 scenario’s maken we voor u een berekening van het te verwachten pensioeninkomen en de risico’s daarvan.